THÔNG BÁO NỘI BỘ THÔNG BÁO NỘI BỘ

    TRÂN TRONG KÍNH BÁO: ĐẾN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY HOUSING GROUP, CÙNG TOÀN THỂ CÁN BỘ NHÂN VIÊN, QUÝ KHÁCH HÀNG,  CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN, CÁC ĐƠN VỊ LIÊN DANH, NHÀ THẦU, ĐỐI TÁC VỀ NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CỦA PHÒNG ĐKKD-SỞ KH & ĐT TP.HÀ NỘI.